28-29 Haziran 2011
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CISST) - Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM), Ceza İnfaz Kurumları ve Sivil Toplumun Rolü: Hükümlü-Tutuklular ve Çalışanlar Açısından Sorunlar ve Çözüm Önerileri »

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin Sivil Toplum ve Cezaevleri projesi kapsamında İstanbul’da bulunan ve sayıları 21’i bulan ceza infaz kurumundan toplam 30 infaz koruma memurunun ve Galatasaray Üniversitesi’nden beş araştırmacının katılımıyla gerçekleşen bir toplantıdır. Projenin önemli bir parçası olan “Ceza İnfaz Kurumları ve Sivil Toplumun Rolü” başlıklı toplantıyla sivil toplum ile cezaevi yönetimleri arasında işbirliği kurarak insan hakları ihlallerinin önlenmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu noktada, toplantı boyunca infaz koruma memurlarının aktif katılımlarıyla onların ekonomik, toplumsal ve kültürel sorunları ve getirdikleri çözüm önerileri dinlenmiştir. Soruna bütüncül bir bakış açısı getirmek niyetinde olunduğundan, 2012 yılında hükümlü-tutuklu ve cezaevi personelinin sorunlarına ilişkin bir rapor yayınlanması tasarlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.cezaevindestk.org/proje-ayrinti-18-sivil+toplum+ve+cezaevleri

 

17 Mayıs 2011
Ayşe Gül ALTINAY, Türkiye'de feminist hareket ve cinsellik »

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Ayşe Gül Altınay, milliyetçilik, militarizm, şiddet, toplumsal cinsiyet ve cinsellik alanlarında çalışmaktadır. “Türkiye’de feminist hareket ve cinsellik” başlıklı konuşmasında saha çalışmasında karşılaştığı zorluklardan yola çıkarak Türkiye’deki askerlik sistemini, militarizmin kaynaklarından beslenen şiddeti ve toplumun her yanına sirayet eden erkeklik zihniyetini sorgulamıştır.

Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: http://myweb.sabanciuniv.edu/altinay/

4 Mayıs 2011
Francis BAILLEAU, Robert Castel: Un sociologue engagé (Robert Castel: Kendini Adamış bir sosyolog) »
 
Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP)’te sosyolog olan Francis Bailleau suç ve sapkın davranış, çocuk suçluluğu, ceza hukuku alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “Robert Castel: Un sociologue engagé” başlıklı konuşmasında önlenemez bir hızla değişmekte olan toplumların “kenarında kalmışları” anlamaya çalışan ünlü sosyolog Robert Castel’in çalışmalarından ve dünya sosyoloji literatüründeki “ayrıksı” yerinden bahsetmiştir.
 
28 Nisan 2011
Ayhan AKMAN, Sivil toplum ve kamusal din arasındaki geçişliliği sorgulamak: Yunanistan’dan öğrenilecekler »

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Ayhan Akman milliyetçilik, sivil toplum, yeni toplumsal hareketler, kimlik politikaları ve Frankfurt Okulu alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “Sivil toplum ve kamusal din arasındaki geçişliliği sorgulamak: Yunanistan’dan öğrenilecekler” başlıklı konuşmasında Yunanistan’da gerçekleştirdiği saha çalışmasından yola çıkarak dinin kamusal alandaki temsil gücünü ve sivil toplum ve dini kurumlar arasındaki ilişkileri yapısal ve siyasi açılardan aktarmıştır.

Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: http://myweb.sabanciuniv.edu/ayhan/

20 Nisan 2011
Nedim NOMER, Ziya Gökalp’te Kültür Kavramı »

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Nedim Nomer siyaset ve ahlak teorileri, hak teorileri, 19. yüzyıl Alman felsefesi ve estetik alanları ile ilgilenmektedir. “Ziya Gökalp’te Kültür Kavramı” başlıklı konuşmasında Nomer, Gökalp’in kültür kavramını Aydınlanma düşünürlerinden ve Gökalp’in eserlerinden yola çıkarak anlamaya çalışmıştır.

Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: http://myweb.sabanciuniv.edu/nnomer/

13 Nisan 2011
Mesut YEĞEN, Kürt meselesi: inkârdan ikrara »
 
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olan Mesut Yeğen milliyetçilik, vatandaşlık, Kürt sorunu, Türk modernleşmesi, ideoloji ve söylem analizi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “Kürt meselesi: inkârdan ikrara” başlıklı konuşmasında Yeğen, cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Kürt sorununu siyasal arenadaki algılanışında nereye varıldığını irdelemiştir. Bu bağlamda Yeğen, günümüzde artık Kürt sorununun varlığının tanındığının ve politik iradenin konuyu reddetmekten ziyade açıklama getirip çözmeye çalıştığının altını çizmiştir. Ancak, Yeğen sorunun kabulü aşamasında ortaya konulan politikalar son dönemde Kürt sorununun çözümünü tekrar çıkmaza sokacak nitelikte olabileceği konusuna da dikkat çekmenin önemini vurgulamıştır.
Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: http://www.sehir.edu.tr/en/Pages/Academic/CollegeOfHumanitiesAndSocialSciences/Sociology/MesutYegen.aspx
 
6 Nisan 2011
Deniz DURU, Burgazada’da Çeşitlilik »

Sussex Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde doktora öğrencisi olan Deniz Duru toplumsal hafıza, kültürel çeşitlilik, etnik ve dini cemaatler alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “Burgazada’da Çeşitlilik” başlıklı konuşmasında Duru, Prens Adaları’ndan biri olan Burgazada’da gerçekleştirdiği saha çalışmasından yola çıkarak adanın çok-dinli ve karmaşık etnik gruplu yapısını, ilişkiler ağını politik, ekonomik ve dini açılardan ele almıştır.

Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: http://www.sussex.ac.uk/anthropology/people/peoplelists/person/220968

23 Mart 2011
Jean Paul Olivier GAJAC, Les associations face à l'exclusion (Toplumsal Dışlamayla yüz yüze dernekler) »
 
Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Jean Paul Olivier Gajac, örgüt sosyolojisi, toplumsal dışlanma, devlet teorileri alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “Les associations face à l’exclusion” başlıklı konuşmasında yardım derneklerinin toplumla ilişkisini anlamaya çalışan Gajac, Fransız Devrimi’nden günümüze derneklerin tarihsel gelişimini ele almıştır. Gajac’ın ana sorunsalı ise günümüz toplumlarında yardım derneklerinin rolü ve işlevleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Gajac konuşmasında toplumsal algıda olumlu bir temsile sahip yardım derneklerinin iktidar ilişkilerine eklemlenişini sorgulamıştır.
 
15 Mart 2011
Zeynep GAMBETTI, Zapatista taban hareketi üzerine bir saha çalışması »

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Zeynep Gambetti, kamusal alan teorileri, eleştirel ve Marksist teori, neoliberalizm teorileri, sosyal bilimlerin epistemolojisi, ideoloji ve söylem teorileri, toplumsal hareketler alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “Zapatista taban hareketi üzerine bir saha çalışması” başlıklı konuşmasında Meksika’nın en yoksul eyaletlerinden Chiapas’ta yerleşik silahlı devrimci bir grupla gerçekleştirdiği saha çalışmasından yola çıkarak modern toplumsal örgütlenmeleri sorgulamıştır. Zapatista ve Kürt hareketi karşılaştırmasında benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyan araştırmacı, kapitalist ekonomik ve toplumsal düzene eklemlenmeyi reddeden ve karşılığında yerel ihtiyaçlarına uygun, farklı bir örgütlenme kuran Zapatistaları tüm yünleriyle ele almıştır.

Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: http://www.pols.boun.edu.tr/faculty.aspx?iid=6

2 Mart 2011
Claudio MONGE, L'homme confronté à la souffrance et à la douleur: une lecture à travers les trois religions abrahamiques (Acı ve çile karşısında insan: İbrahimi dinler üzerinden bir okuma) »
 
Claudio Monge din felsefesi ve teoloji alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “L’homme confronté à la souffrance et à la douleur: une lecture à travers les trois religions abrahamiques” başlıklı konuşmasında Monge insanın tek tanrılı dinler üzerinden toplumsal adaletsizlikle ile kurduğu ilişkiyi irdelemiştir. Bu noktada Monge fiziksel acı ve çile kavramları arasındaki farka dikkat çekmiştir. Monge’a göre, fiziksel acı ve çile bireyin toplumsal adaletsizlikle, dini anlamda ise kötülükle ettiği mücadeledir. 28 Nisan 2010
Jean-François BERT, Foucault-Bourdieu : Un Usage Prudent de la Notion d’Individualisation (Foucault-Bourdieu Bireyselleşme kavramının temkinli kullanımı) ">28 Nisan 2010
Jean-François BERT, Foucault-Bourdieu : Un Usage Prudent de la Notion d’Individualisation (Foucault-Bourdieu Bireyselleşme kavramının temkinli kullanımı) »
IIAC ( Institut Interdiciplinaire d’Anthropologie du Contemporain) araştırmacısı olan Jean-François Bert, kültür sosyolojisi, beden ve modernite sosyolojisi, antropoloji ve sosyoloji tarihi ve epistemolojisi ile ilgilenmektedir. Michel Foucault üzerine de çalışan Bert, Foucault’un sosyal bilimlere alınışını incelemiştir.
 
 
Boğaziçİ Üniversitesi psikoloji bölümünde Yrd. Doç. Dr. olan Müderrisoğlu lisans, master ve doktora eğitimini Amerika’da tamamlamıştır. Çalışma alanları, gençlerdeki psiko-sosyal gelişimde rehberlerin etkisi, psikoterapide zıt kültür faktörleridir. 20 Nisan 2010
Raffaele CATTEDRA, La ville Méditerranéenne en Question(s) ( Akdeniz Şehri Sorunsalı) ">20 Nisan 2010
Raffaele CATTEDRA, La ville Méditerranéenne en Question(s) ( Akdeniz Şehri Sorunsalı) »
Montpellier III üniversitesinde profesör olan ve disiplin olarak coğrafya ve şehirciliği seçen Cattedra’nın çalışma alanları; Akdeniz’de kentsel politikalar ve kentsel yönetim, kamusal alan ve miras, kent görüntüleri ve iletişimleri, kentsel projeler ve göçtür. Coğrafi olarak ilgilendiği bölgeler, Akdeniz, Arap Dünyası, Mağrip, Fas, İtalya, gelişmekte olan ülkelerdir.
 
 
Edebiyat ve sosyoloji eğitimini Sorbonne Üniversitesi’nde tamamlamış olan Gaye Petek 10 yıl süreyle Fransız göçmenlere yardım ve uyum dairesinde çalıştıktan sonra, 20 yıldır kendi kurduğu Türk göçmenlerine yardım derneği ELELE’nin başında. Dernek, başta sosyal danışmanlık olmak üzere, Fransa’ya yeni gelen Türk aileleri bilgilendirme ve yönlendirme, hukuk danışmanlığı ile Türkçe ve Fransızca dil eğitimi konusunda çalışmalarda bulunuyor. Bernard Stasi başkanlığındaki Laiklik Komisyonu ve Entegrasyon Yüksek Konseyi’nin tek Türk üyesidir. Ayrıca Göç Tarihi Ulusal Merkezi (CNHI) Yönetim Kurulu’na da üye olan Gaye Petek,. Son olarak da ‘Hommes et Migrations’ dergisinin “Fransa’daki Türkler”, temmuz-ağustos 2009 sayısını yayına hazırladı.
 
 
Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji ve siyasal bilimler bölümünden mezun olan Yükseli master ve doktorasını Columbia üniversitesinde tamamlamıştır. Şimdi Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Yrd. Doç. Dr olan Yüksel, siyaset ve göç sosyolojisi ve karşılaştırmalı tarih sosyolojisiyle ilgilenmektedir.
 
 
l’Université de Provence’da halen profesör olan Establet, 1959 yılında l’École normale supérieure’de Louis Althusser’in öğrencisi oldu. Eğitim konusunda uzman olan Establet, Christian Baudelot ile ortak çalışarak ‘’Suicide: L’envers de notre monde’’ çalışmasını hazırlamışlardır.
 
 
Siyasat Bilimi doktarasını bitirmiş olan YATROPOULOS HALDE’de sosyal hizmetli olarak çalışmaktadır.
 
 
Libre de Bruxelles üniversitesinde sosyoloji profesörü olan Rea, 2000 yılındaki sosyoloji doktora tezini devlet, göç, vatandaşlık kavramları ve Belçika’daki göçmenlerin bütünleşme süreci üzerine hazırlamıştır. Göç ve sosyal koşullara bağlı unsurlarla ilgilenmiştir. Ayrıca CEVIPOL’e ( ‘Siyasi Hayat’ Çalışma Merkezi) bağlı bir araştırmacıdır.